محمد میرشکاری

محمد میرشکاری

کارشناسی مهندسی برق قدرت

۲۶ارتباط ۲مهارت
فارس | شیراز
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی سروستان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سروستان
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی برق قدرت
مهارت ها
| ۱۳نفر
تنها صادقینصیر رضایی نژادملیحه خلیفات
| ۱۲نفر
محمد حسن پورنصیر رضایی نژادملیحه خلیفاتزینب امیری
توضیحات