دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات فارس

دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات فارس

Islamic Azad University of

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
شیراز
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات فارس در آرمانگر عضو هستند که ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۶۳%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات فارس در آرمانگر عضو هستند که ۴۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از فارس، 25 درصد از خوزستان، 13 درصد از بوشهر، 6 درصد از تهران، 6 درصد از گیلان، 6 درصد از کهگیلویه و بویراحمد، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۴۴%
۴۴%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵%
بوشهر
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
گیلان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
کهگیلویه و بویراحمد
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات فارس در آرمانگر عضو هستند که ۶۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۳۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۶۹%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۳۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد تربیت بدنی فیزیولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی نفت
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی نفت حفاری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد اقتصاد حمل و نقل
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی آموزش
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۴۰%
۴۰ %