دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار

دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار

Islamic Azad University of Gharmrar

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
سمنان
شهر
گرمسار
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار در آرمانگر عضو هستند که ۴۴ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۵۶ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۵۶%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۴۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار در آرمانگر عضو هستند که ۶۹ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از تهران، 19 درصد از سمنان، و ۱۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۵۰ نفر
۶۹%
۶۹%
سمنان
بیش از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار در آرمانگر عضو هستند که ۴۹ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۴۹%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۳۲%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۲%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی علوم کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی برق الکتروتکنیک
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
دکترا مهندسی برق کنترل
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۵۰%
۵۰ %