میلاد محمدحسینی

میلاد محمدحسینی

کاردانی برق الکتروتکنیک

۱۴ارتباط ۴مهارت
سمنان | گرمسار
گرمسار
ارایشگاه
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کاردانی برق الکتروتکنیک
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
گرمسار
ارایشگاه
مهارت ها
| ۸نفر
مصطفی ویسیmona abediرضا احمدییونس خوش ظاهر
| ۷نفر
مصطفی ویسیmona abediیونس خوش ظاهر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
بیکار هستم و جویای کار میباشم