دانشگاه بجنورد

دانشگاه بجنورد

Bojnourd University

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خراسان شمالی
شهر
بجنورد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه بجنورد در آرمانگر عضو هستند که ۴۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۵۲%
زن بیش از ۱۰ نفر ۴۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه بجنورد در آرمانگر عضو هستند که ۲۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از خراسان رضوی، 24 درصد از تهران، 24 درصد از خراسان شمالی، 4 درصد از فارس، 4 درصد از گلستان، 4 درصد از آذربایجان شرقی، 4 درصد از مازندران، 4 درصد از خراسان جنوبی، 4 درصد از سمنان، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۸%
۲۸%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۴%
۲۴%
خراسان شمالی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۴%
۲۴%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
گلستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
خراسان جنوبی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سمنان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه بجنورد در آرمانگر عضو هستند که ۷۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۷۲%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۶%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۲۴%
۲۴ %
کارشناسی علوم کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد اقتصاد
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی زبان روسی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۴%
۲۴ %