دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

Kerman Graduate University of Advanced Technology

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
کرمان
شهر
کرمان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان در آرمانگر عضو هستند که ۴۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۵۶%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۴۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان در آرمانگر عضو هستند که ۳۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از کرمان، 13 درصد از خراسان رضوی، 13 درصد از فارس، 6 درصد از تهران، 6 درصد از ایلام، 6 درصد از خوزستان، 6 درصد از هرمزگان، 6 درصد از سیستان و بلوچستان، 6 درصد از گلستان، 6 درصد از کهگیلویه و بویراحمد، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۳۱%
۳۱%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
ایلام
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سیستان و بلوچستان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
گلستان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
کهگیلویه و بویراحمد
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان در آرمانگر عضو هستند که ۳۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کرمان، 13 درصد از خراسان رضوی، 13 درصد از فارس، 6 درصد از تهران، 6 درصد از ایلام، 6 درصد از خوزستان، 6 درصد از هرمزگان، 6 درصد از سیستان و بلوچستان، 6 درصد از گلستان، 6 درصد از کهگیلویه و بویراحمد، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک سایر استان ها هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۱۰۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک  تبدیل انرژی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی ارشد کشاورزی اصلاح نباتات
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر سیستمهای کامپیوتری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران نقشه برداری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مهندسی مواد متالوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۶%
۲۶ %