دانشگاه صنعتی جندی شاپور

دانشگاه صنعتی جندی شاپور

Jondishapoor University of Technology

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خوزستان
شهر
دزفول
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه صنعتی جندی شاپور در آرمانگر عضو هستند که ۳۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۶۳%
زن بیش از ۱۰ نفر ۳۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه صنعتی جندی شاپور در آرمانگر عضو هستند که ۴۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از خوزستان، 13 درصد از تهران، 7 درصد از لرستان، 7 درصد از خراسان رضوی، 7 درصد از فارس، و ۱۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خوزستان
بیش از ۱۰ نفر
۴۷%
۴۷%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه صنعتی جندی شاپور در آرمانگر عضو هستند که ۸۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۸۰%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۷%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی مهندسی عمران نقشه برداری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی عمران سازه
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ریاضی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی صنایع غذایی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۴۴%
۴۴ %