آمنه جعفری

آمنه جعفری

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

۰ارتباط ۱مهارت
خوزستان | دزفول
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحصیلات
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
دانشگاه صنعتی جندی شاپور
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی ریاضی کاربردی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات