مهدی حمیدی

مهدی حمیدی

برنامه نویس

۰ارتباط ۱۶مهارت
خوزستان | اهواز
Freelancer
فری لنسر
کارشناسی دانشگاه صنعتی جندی شاپور
تحصیلات
دانشگاه صنعتی جندی شاپور
۱۳۹۴ - ۱۳۹۹
کارشناسی مهندسی کامپیوتر سخت افزار
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
Freelancer
فری لنسر
پروژه‌ها
تحلیل مدارات منطقی
درجه کارشناسی مهندسی کامپیوتر سخت افزار از دانشگاه صنعتی جندی شاپور
شناخت مدارات از روی تصویر و تحلیل آن ها با استفاده از هوش مصنوعی
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
تعدادی از تصاویر نمونه کار ها در لینک زیر