دانشگاه صنعتی همدان

دانشگاه صنعتی همدان

Hamedan University of Technology

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
همدان
شهر
همدان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه صنعتی همدان در آرمانگر عضو هستند که ۳۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۶۱%
زن بیش از ۱۰ نفر ۳۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه صنعتی همدان در آرمانگر عضو هستند که ۴۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از همدان، 29 درصد از تهران، 7 درصد از خوزستان، 4 درصد از اصفهان، 4 درصد از قزوین، 4 درصد از آذربایجان شرقی، 4 درصد از خراسان رضوی، 4 درصد از قم، و -۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
همدان
بیش از ۱۰ نفر
۴۶%
۴۶%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۹%
۲۹%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
قم
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه صنعتی همدان در آرمانگر عضو هستند که ۸۹ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۸۹%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کارشناسی مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر سخت افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مهندسی معدن استخراج
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی برق کنترل
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی مواد استخراج
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی رباتیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی مواد متالوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %