هادی بیات

هادی بیات

کارشناسی برق الکترونیک

۱۲۵ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه صنعتی همدان
تحصیلات
دانشگاه صنعتی همدان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات