دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران

دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران

Iran University of Medical Scciences

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران در آرمانگر عضو هستند که ۴۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۵۵%
زن بیش از ۱۰ نفر ۴۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران در آرمانگر عضو هستند که ۶۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 9 درصد از البرز، 9 درصد از مازندران، 6 درصد از گیلان، 6 درصد از خوزستان، و ۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۶۱%
۶۱%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
گیلان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران در آرمانگر عضو هستند که ۳۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۳۶%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۳۳%
دکترا بیش از ۱۰ نفر ۳۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

دکترا پزشکی دکترای حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی کاردرمانی توانبخشی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی بهداشت محیط
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
دکترا ژنتیک سلولی مولکولی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد علوم تغذیه و رژیم درمانی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
دکترا اتاق عمل علوم پزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد کاردرمانی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۵۲%
۵۲ %