دانشگاه فنی حرفه ای طبس

دانشگاه فنی حرفه ای طبس

Technical and Vocational University of Tabas

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | فنی و حرفه ای
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خراسان جنوبی
شهر
طبس
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای طبس در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند زن، و ۱۰۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۱۰۰%
مرد ۰ نفر ۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای طبس در آرمانگر عضو هستند که ۲۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از البرز، 20 درصد از آذربایجان غربی، 20 درصد از یزد، 20 درصد از خراسان جنوبی، 20 درصد از فارس، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
خراسان جنوبی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای طبس در آرمانگر عضو هستند که ۶۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی، و ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۶۰%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۴۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی علوم کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کاردانی برق الکتروتکنیک
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کاردانی علوم کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی مهندسی معدن استخراج
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کاردانی مهندسی عمران راه و ساختمان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %