دانشگاه فنی حرفه ای کرمان

دانشگاه فنی حرفه ای کرمان

Technical and Vocational University of Kermanshah

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | فنی و حرفه ای
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
کرمان
شهر
کرمان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای کرمان در آرمانگر عضو هستند که ۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۹۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۹۲%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای کرمان در آرمانگر عضو هستند که ۴۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از کرمان، 23 درصد از فارس، 8 درصد از آذربایجان شرقی، 8 درصد از هرمزگان، 8 درصد از همدان، 8 درصد از خوزستان، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۴۶%
۴۶%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۲۳%
۲۳%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای کرمان در آرمانگر عضو هستند که ۶۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۶۲%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۳۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کارشناسی مهندسی معدن استخراج
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کاردانی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کاردانی برق الکتروتکنیک
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی برق الکتروتکنیک
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کاردانی مهندسی عمران راه و ساختمان
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی برق
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کاردانی علوم کامپیوتر سیستمهای کامپیوتری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %