مصطفی اسلامی شعبجره

مصطفی اسلامی شعبجره

کارشناسی مهندسی عمران عمران

۳ارتباط ۳مهارت
کرمان | زرند
کارشناس فنی
اداره راه و شهرسازی
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی افضل کرمانی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی افضل کرمانی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی عمران عمران
دانشگاه فنی حرفه ای کرمان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کاردانی مهندسی عمران راه و ساختمان
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
کارشناس فنی
اداره راه و شهرسازی
مهارت ها
| ۲نفر
محمد ایزدی همت آبادی
| ۲نفر
محمد ایزدی همت آبادی
محمد ایزدی همت آبادی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات