دانشگاه پیام نور قشم

دانشگاه پیام نور قشم

Payame Noor University of qeshm

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
هرمزگان
شهر
قشم
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور قشم در آرمانگر عضو هستند که ۵۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۴۴%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۵۶%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور قشم در آرمانگر عضو هستند که ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از هرمزگان، 19 درصد از تهران، 13 درصد از آذربایجان شرقی، 6 درصد از اردبیل، 6 درصد از اصفهان، 6 درصد از قزوین، 6 درصد از گلستان، 6 درصد از البرز، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۳۸%
۳۸%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
اردبیل
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
گلستان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور قشم در آرمانگر عضو هستند که ۶۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۶۹%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی روانشناسی عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی روانشناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مدیریت سایر گرایشها
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مدیریت جهانگردی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی اقتصاد نظری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %