دانشگاه پیام نور مرکز اردکان

دانشگاه پیام نور مرکز اردکان

Payame Noor University of Ardakan

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
یزد
شهر
اردکان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز اردکان در آرمانگر عضو هستند که ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۶۲%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز اردکان در آرمانگر عضو هستند که ۵۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از یزد، 15 درصد از کرمان، 15 درصد از اصفهان، 8 درصد از مرکزی، 8 درصد از البرز، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۵۴%
۵۴%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵%
مرکزی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز اردکان در آرمانگر عضو هستند که ۴۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۴۶%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳۸%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد ریاضی محض
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی شیمی محض
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد شیمی آلی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی حقوق علوم سیاسی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %