مهدی امین

مهدی امین

حسابداری

۷ارتباط ۵مهارت
کرمان | کرمان
مسول مالی
خدمات کشاورزی مهداب
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فرهیختگان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فرهیختگان
۱۳۹۶ اکنون
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فرهیختگان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
دانشگاه پیام نور مرکز اردکان
۱۳۷۶ - ۱۳۸۰
کارشناسی شیمی محض
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۸۶
Team Work
۱۳۸۵
نیازسنجی آموزشی کارکنان
ICDL 2
- ۱۳۷۶
ICDL 2
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
مسول مالی
خدمات کشاورزی مهداب
فروش نهاده های کشاورزی
۱۳۸۷ - ۱۳۹۳
کارمند حسابداری
شرکت پیشگامان کویر یزد
۱۳۸۲ - ۱۳۸۷
مدیر مخابرات و کارپرداز و مسوول آموزش
ذوب روی بافق
۱۳۷۸ - ۱۳۸۰
تکنسین سالن دستگاه و مسول اجرایی پروژه
شرکت نایین کابل
نگهداری و تعمیرات سالن دستگاه و شبکه کابل مخابرات
مهارت ها
| ۳نفر
فهیمه گذارینجمه ایرج
| ۲نفر
نجمه ایرج
رضا خشنودنجمه ایرج
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
مدیریت بازاریابی و فروش
ممیزی ایزو
توضیحات