علیرضا نادعلی

علیرضا نادعلی

کارشناسی کشاورزی علوم

۵۴ارتباط ۵مهارت
اصفهان | نائین
انبار دار متریال
انهار
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز اردکان
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز اردکان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۴
کارشناسی کشاورزی علوم
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
انبار دار متریال
انهار
مهارت ها
| ۲۲نفر
حسین جغراتیانامیرعلی رمدانیمحمود علی پوررضا خشنودبهنام پاشا زانوس
| ۱۸نفر
حسین جغراتیانامیرعلی رمدانیمحمود علی پوررضا خشنوداسماعیل مهری قهفرخی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
وضعیت خدمتی :کارت پایان خدمت
۲۶ساله