علیرضا نادعلی

علیرضا نادعلی

کارشناسی کشاورزی علوم

۵۴ارتباط ۵مهارت
اصفهان | نائین
اپراتور دستگاه
شرکت کاشی روماک نایین
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز اردکان
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز اردکان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۴
کارشناسی کشاورزی علوم
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
اپراتور دستگاه
شرکت کاشی روماک نایین
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
انبار دار متریال
انهار
مهارت ها
| ۲۶نفر
محمدرضا شهیدی نیاحسین جغراتیانامیر علی رمدانیمحمود علی پوررضا خشنود
| ۲۲نفر
محمدرضا شهیدی نیاحسین جغراتیانامیر علی رمدانیمحمود علی پوررضا خشنود
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
وضعیت خدمتی :کارت پایان خدمت
۲۶ساله