دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد

دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد

Payame Noor University of Bojnuord

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خراسان شمالی
شهر
بجنورد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد در آرمانگر عضو هستند که ۵۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۴۶%
زن بیش از ۱۰ نفر ۵۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد در آرمانگر عضو هستند که ۶۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از خراسان شمالی، 15 درصد از تهران، 8 درصد از خراسان رضوی، 4 درصد از آذربایجان غربی، 4 درصد از آذربایجان شرقی، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خراسان شمالی
بیش از ۱۰ نفر
۶۹%
۶۹%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد در آرمانگر عضو هستند که ۹۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۹۲%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹ %
کارشناسی مهندسی شهرسازی هنر و معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی فیزیک هسته ای
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی شهرسازی برنامه ریزی شهری و منطقه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی آب و هوا شناسی جغرافیا
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی جغرافیا برنامه ریزی روستایی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی عمران مدیریت پروژه
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی علوم اجتماعی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۳۷%
۳۷ %