محسن کاملی

محسن کاملی

کارشناس حسابداری مالی

۳ارتباط ۱مهارت
خراسان شمالی | بجنورد
حسابدار ارشد
موسسه حسابرسی تراز حسابان
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
کارشناسی مدیریت دولتی
تجارب کاری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
حسابدار ارشد
موسسه حسابرسی تراز حسابان
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات