ابوالفضل ابوالفضل

ابوالفضل ابوالفضل

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۵۸ارتباط ۴مهارت
خراسان شمالی | بجنورد
دفتردار
فروشندگی
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کارشناسی مدیریت بازرگانی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۸۸
گواهینامه
پایه سوم و موتور سیکلت
راهنمایی و رانندگی
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
دفتردار
فروشندگی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات
جوشکار برق.