علی زابلی

علی زابلی

کارشناسی مهندسی صنایع

۰ارتباط ۵مهارت
خوزستان | دزفول
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز دزفول
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز دزفول
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی صنایع
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات