دانشگاه گلستان

دانشگاه گلستان

Golestan University

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
آذربایجان غربی
شهر
بازرگان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه گلستان در آرمانگر عضو هستند که ۴۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۵۵%
زن بیش از ۱۰ نفر ۴۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه گلستان در آرمانگر عضو هستند که ۲۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از گلستان، 19 درصد از تهران، 10 درصد از فارس، 6 درصد از خراسان شمالی، 6 درصد از مازندران، 6 درصد از گیلان، 6 درصد از سمنان، 6 درصد از خراسان رضوی، و ۱۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
گلستان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۶%
۲۶%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
خراسان شمالی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
گیلان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سمنان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه گلستان در آرمانگر عضو هستند که ۵۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۵۵%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۳۵%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۶%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد ریاضی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی عمران عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی علوم اجتماعی پژوهش
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی حسابداری بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد فیزیک کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ریاضی محض
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی علوم کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
دکترا ریاضی محض
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۶۴%
۶۴ %