دانشگاه گلستان

دانشگاه گلستان

Golestan University

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
آذربایجان غربی
شهر
بازرگان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه گلستان در آرمانگر عضو هستند که ۴۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۵۹%
زن بیش از ۱۰ نفر ۴۱%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه گلستان در آرمانگر عضو هستند که ۲۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از گلستان، 22 درصد از تهران، 11 درصد از فارس، 7 درصد از مازندران، 7 درصد از سمنان، 4 درصد از خوزستان، 4 درصد از قزوین، 4 درصد از خراسان رضوی، 4 درصد از همدان، 4 درصد از خراسان شمالی، و ۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
گلستان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۶%
۲۶%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سمنان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
خراسان شمالی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه گلستان در آرمانگر عضو هستند که ۵۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۵۲%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۴۱%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۴%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد ریاضی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی روانشناسی عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی روستایی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی جغرافیا برنامه ریزی روستایی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۵۷%
۵۷ %