مرکز آموزش علمی کاربردی الیگودرز

مرکز آموزش علمی کاربردی الیگودرز

Center of Applied Science and Technology Aligudarz

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
لرستان
شهر
الیگودرز
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی الیگودرز در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند زن، و ۱۰۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۱۰۰%
مرد ۰ نفر ۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی الیگودرز در آرمانگر عضو هستند که ۸۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از لرستان، 17 درصد از تهران، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۸۳%
۸۳%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی الیگودرز در آرمانگر عضو هستند که ۸۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک لرستان، 17 درصد از تهران، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک سایر استان ها هستند
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۰۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی معماری نقشه کشی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کاردانی مهندسی برق ابزار دقیق
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کاردانی مهندسی برق کنترل
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کاردانی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کاردانی مهندسی برق
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کاردانی حقوق ثبت اسناد و املاک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۲ %