احسان حیدری

احسان حیدری

کارشناسی مهندسی برق قدرت

۰ارتباط ۶مهارت
اصفهان | سمیرم
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پویا
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پویا
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی برق قدرت
مرکز آموزش علمی کاربردی علویجه
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کاردانی مهندسی برق کنترل
کنترل ابزاردقیق
-
دیپلم برق الکتروتکنیک
شاخه برق صنعتی
مدارک و گواهی‌نامه ها
فن ورز شبکه هوایی برق
فن ورز شبکه هوایی برق
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تعمیر و نگه داری خودرو
تعمیر و نگه داری خودرو
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
ایمنی برق
ایمنی برق
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات