مجتبی مومنی هامانه

مجتبی مومنی هامانه

کاردانی IT امنیت اطلاعات

۰ارتباط ۱مهارت
یزد | یزد
کارشناس فنی
کوبوآ
کاردانی مرکز جامع علمی کاربردی یزد
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی یزد
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT امنیت اطلاعات
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
کارشناس فنی
کوبوآ
مهارت ها
| ۰نفر
توضیحات