موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی بینالود

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی بینالود

Binaloud Institute of Higher Education

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خراسان رضوی
شهر
مشهد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی بینالود در آرمانگر عضو هستند که ۶۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۳۸%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۶۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی بینالود در آرمانگر عضو هستند که ۸۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از خراسان رضوی، 8 درصد از خراسان جنوبی، 8 درصد از آذربایجان شرقی، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خراسان رضوی
بیش از ۱۰ نفر
۸۵%
۸۵%
خراسان جنوبی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی بینالود در آرمانگر عضو هستند که ۶۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۶۹%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کارشناسی مدیریت جهانگردی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کارشناسی ارشد منابع طبیعی آلودگی محیط زیست
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی اقتصاد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی عمران مدیریت پروژه
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مدیریت صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی شهرسازی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %