سبحان واحدی

سبحان واحدی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۰ارتباط ۱۳مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی بینالود
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی بینالود
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی مدیریت بازرگانی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات