حسین سلمانی

حسین سلمانی

کارشناسی ارشد حسابداری

۶ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارشناس مالیاتی
سازمان امور مالیاتی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
۱۳۹۱ اکنون
کارشناسی ارشد حسابداری
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی بینالود
۱۳۸۶ - ۱۳۸۹
کارشناسی اقتصاد حسابداری
دانشگاه نیشابور
۱۳۸۴ - ۱۳۸۶
کاردانی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
کارشناس مالیاتی
سازمان امور مالیاتی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
دستیار حسابرسی
رایان بهروش پارس
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات