امیرعباس زهره بیگی

امیرعباس زهره بیگی

۱ارتباط ۱مهارت
تهران | بومهن
بازرسی جوش
ایمن جوش آزما
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دانش البرز
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دانش البرز
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی تکنولوژی جوشکاری
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
بازرسی جوش
ایمن جوش آزما
مهارت ها
دوره های آموزشی
vt. pt. mt. ut
توضیحات