موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مهر اراک

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مهر اراک

Mehr arak Institute of Higher Education

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
مرکزی
شهر
اراک
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مهر اراک در آرمانگر عضو هستند که ۳۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۶۴%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۶%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مهر اراک در آرمانگر عضو هستند که ۳۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از مرکزی، 29 درصد از تهران، 14 درصد از البرز، 7 درصد از ایلام، 7 درصد از همدان، 7 درصد از فارس، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
مرکزی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۶%
۳۶%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۹%
۲۹%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
ایلام
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مهر اراک در آرمانگر عضو هستند که ۹۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۹۳%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۲۱%
۲۱ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کاردانی الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی معماری نقشه کشی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی عمران عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی علوم کامپیوتر سیستم های هوشمند
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶ %