الهام طاهری

الهام طاهری

کارشناسی معماری نقشه کشی

۲۴ارتباط ۶مهارت
مرکزی | اراک
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مهر اراک
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مهر اراک
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی معماری نقشه کشی
مهارت ها
| ۱۶نفر
حامد رنجبری

حامد رنجبریجواد طیبی
| ۱۵نفر
حامد رنجبری

حامد رنجبریامین فاضلیجواد طیبی
| ۱۵نفر
حامد رنجبری

حامد رنجبریامین فاضلیجواد طیبی
| ۱۴نفر
حامد رنجبری

حامد رنجبریجواد طیبی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات