جواد طیبی

جواد طیبی

کارشناسی فوریت های پزشکی

۲۷ارتباط ۱مهارت
مرکزی | اراک
کارشناسی دانشکده علوم پزشکی خمین
تحصیلات
دانشکده علوم پزشکی خمین
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی فوریت های پزشکی
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مهر اراک
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی علوم کامپیوتر سیستم های هوشمند
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات