موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نیما

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نیما

Nima Institute of Higher Education

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
مازندران
شهر
محمود آباد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نیما در آرمانگر عضو هستند که ۵۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۴۴%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۵۶%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نیما در آرمانگر عضو هستند که ۴۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 22 درصد از البرز، 11 درصد از گیلان، 11 درصد از مازندران، 11 درصد از آذربایجان شرقی، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۴۴%
۴۴%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲%
گیلان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نیما در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۶۷%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲۲%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳ %
کارشناسی مرمت و احیای ابنیه تاریخی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی معماری طراحی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کاردانی گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی تولید
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کاردانی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %