آرمین اسماعیلی

آرمین اسماعیلی

کارشناسی معماری

۰ارتباط ۴مهارت
مازندران | آمل
طراح معماری
گروه معماری کاج
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نیما
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نیما
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
طراح معماری
گروه معماری کاج
طراحی و اجرا پروژ های ساختمانی در شمال کشور
۱۳۸۸ - ۱۳۹۳
سرپرست
سوران صنعت فولاد
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات