موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کار رفسنجان

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کار رفسنجان

Kar Rafsanjan Institute of Higher Education

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
کرمان
شهر
رفسنجان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کار رفسنجان در آرمانگر عضو هستند که ۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۹۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۹۱%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کار رفسنجان در آرمانگر عضو هستند که ۴۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از کرمان، 9 درصد از کرمانشاه، 9 درصد از فارس، 9 درصد از آذربایجان غربی، 9 درصد از اردبیل، 9 درصد از تهران، 9 درصد از اصفهان، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۴۵%
۴۵%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
اردبیل
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کار رفسنجان در آرمانگر عضو هستند که ۹۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۹۱%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۹%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
کمتر از ۱۰ نفر
۲۷%
۲۷ %
کارشناسی مدیریت صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی مکانیک ماشین ابزار
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی مکانیک جوشکاری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی جوشکاری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی مکانیک نقشه کشی صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کاردانی مهندسی متالوژی ذوب فلزات
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %