موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کار رفسنجان

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کار رفسنجان

Kar Rafsanjan Institute of Higher Education

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
کرمان
شهر
رفسنجان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کار رفسنجان در آرمانگر عضو هستند که ۱۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۸۹%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۱۱%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کار رفسنجان در آرمانگر عضو هستند که ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از کرمان، 11 درصد از اردبیل، 11 درصد از تهران، 11 درصد از اصفهان، 11 درصد از کرمانشاه، 11 درصد از فارس، 11 درصد از آذربایجان غربی، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳%
اردبیل
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کار رفسنجان در آرمانگر عضو هستند که ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کرمان، 11 درصد از اردبیل، 11 درصد از تهران، 11 درصد از اصفهان، 11 درصد از کرمانشاه، 11 درصد از فارس، 11 درصد از آذربایجان غربی، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک سایر استان ها هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۱۰۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی جوشکاری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مهندسی مکانیک نقشه کشی صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مدیریت صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مهندسی مکانیک ماشین ابزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مهندسی مکانیک جوشکاری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %