پردیس خودگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پردیس خودگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

Isfahan University of Medical Sciences Campus

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
اصفهان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از پردیس خودگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۴۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۵۶%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۴۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از پردیس خودگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۵۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از اصفهان، 11 درصد از لرستان، 11 درصد از زنجان، 11 درصد از کردستان، 11 درصد از چهارمحال و بختیاری، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۵۶%
۵۶%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
زنجان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از پردیس خودگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۵۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۵۶%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۴۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی میکروب شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی بیهوشی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی دندانپزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مهندسی رباتیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد کتابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی تغذیه
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد MBA
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %