محمدرضا شهیدی نیا

محمدرضا شهیدی نیا

کارشناسی تغذیه

۳ارتباط ۱مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناسی پردیس خودگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تحصیلات
پردیس خودگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۱۳۷۱ - ۱۳۷۵
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات