امینه افتخار

امینه افتخار

نتورکر

۰ارتباط ۱مهارت
اصفهان | اصفهان
نماینده مستقل
بیز
کارشناسی پردیس خودگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تحصیلات
پردیس خودگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۱۳۸۵ - ۱۳۸۹
کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
نماینده مستقل
بیز
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات