امینه افتخار

امینه افتخار

مدرس مهارت های فردی و سازمانی

۰ارتباط ۱مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناس
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کارشناسی پردیس خودگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تحصیلات
پردیس خودگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۱۳۸۵ - ۱۳۸۹
کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
مدارک و گواهی‌نامه ها
سخنرانی
سخنرانی
سازمان جهاد دانشگاهی تهران
آموزش مدرس
آکادمی جمال قمری
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناس
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات