دانشگاه فنی حرفه ای ساری

دانشگاه فنی حرفه ای ساری

Technical and Vocational University of Sari

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | فنی و حرفه ای
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
پاسارگاد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای ساری در آرمانگر عضو هستند که ۱۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۸۸%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۱۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای ساری در آرمانگر عضو هستند که ۳۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از مازندران، 24 درصد از تهران، 18 درصد از اصفهان، 12 درصد از خراسان شمالی، 6 درصد از گلستان، 6 درصد از اردبیل، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۳۵%
۳۵%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۴%
۲۴%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸%
خراسان شمالی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%
گلستان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
اردبیل
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای ساری در آرمانگر عضو هستند که ۷۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۷۱%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲۹%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی برق
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی صنایع دستی چوب،سفال، دکوراسیون داخلی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی عمران راه و ساختمان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی برق کنترل
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی عمران عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی شهرسازی هنر و معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۴%
۳۴ %