کیوان کاردار

کیوان کاردار

کارشناسی معماری... شرکت اکسین & گروه معماری و عمران پارت نوین

۲۲ارتباط ۵مهارت
مازندران | آمل
مسئول اجرایی پروژه
شرکت اکسین&گروه معماری و عمران پارت نوین
کارشناسی دانشگاه فنی حرفه ای ساری
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای ساری
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱
کارشناسی معماری
مدارک و گواهی‌نامه ها
ICDL
۱۳۹۲
ICDL
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
مسئول اجرایی پروژه
شرکت اکسین&گروه معماری و عمران پارت نوین
گروه معماری و عمران پارت نوین از سال 90 تاکنون....دفتر فنی شرکت اکسین ازسال 95 تاکنون
مهارت ها
| ۱۵نفر
امیر رضا حدادیشیما شیماسحر محمودیاین صفحه بسته شده است
| ۱۲نفر
امیر رضا حدادیشیما شیماسحر محمودیاین صفحه بسته شده است
امیر رضا حدادیشیما شیماسحر محمودیاین صفحه بسته شده است
| ۱۲نفر
شیما شیماسحر محمودیاین صفحه بسته شده است
| ۱۱نفر
محمد قبادیامیر رضا حدادیشیما شیماامین فاضلیسحر محمودی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات