West Texas A&M University

West Texas A&M University

West Texas A&M University

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
خارجی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از West Texas A&M University در آرمانگر عضو هستند که ۷۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۲۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۲۵%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۷۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از West Texas A&M University در آرمانگر عضو هستند که ۷۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 8 درصد از خراسان رضوی، 8 درصد از هرمزگان، 8 درصد از آذربایجان شرقی، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۷۵%
۷۵%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از West Texas A&M University در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۵۰%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۸%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
دکترا کارآفرینی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد تربیت بدنی فیزیولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی امور گمرکی مدیریت
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %