آزاده ایرانی

آزاده ایرانی

مشاوره

۴ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناسی West Texas A&M University
تحصیلات
West Texas A&M University
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی روانشناسی مشاوره
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات