در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا انگشت نگاری DNA را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که انگشت نگاری DNA را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند انگشت نگاری DNA را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند انگشت نگاری DNA را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند انگشت نگاری DNA را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
کاربران منتخب