فاطمه قدیمی

فاطمه قدیمی

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی

۰ارتباط ۲مهارت
قزوین | قزوین
کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
۱۳۸۹ اکنون
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی هوشبری
مهارت ها
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات