در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا طراحی رابط کاربری را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که طراحی رابط کاربری را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند طراحی رابط کاربری را بصورت مبتدی و حدود ۲۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند طراحی رابط کاربری را بصورت متوسط و حدود ۵۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند طراحی رابط کاربری را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۶%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۶%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۹%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۵۹%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۷۶%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۴%
کاربران منتخب