در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا پرستاری را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که پرستاری را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند پرستاری را بصورت مبتدی و حدود ۲۲ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند پرستاری را بصورت متوسط و حدود ۶۷ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند پرستاری را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۱%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۲%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۶۷%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
کاربران منتخب