سعدی امینی

سعدی امینی

کارشناسی فوریت های پزشکی

۳ارتباط ۲۰مهارت
کردستان | دیواندره
کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی البرز کرج
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی البرز کرج
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی فوریت های پزشکی
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
فرانسه | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات