بتسابه یوسفی

بتسابه یوسفی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT

۲۸ارتباط ۲۴مهارت
کردستان | سنندج
عضو داوطلب
انجمن ضایعات نخاعی
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی سنندج
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی سنندج
۱۳۸۶ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
دستیار دندانپزشک
علوم پزشکی
۱۳۹۵
مجوز نمایندگی رباتیک
آراد رباتیک
۱۳۹۴
دوره تولید .بازاریابی و فروش
صنایع دستی
۱۳۸۳
هنر های صنایع دستی (مجموعه کامل)
فنی حرفه ای
از سال 1383 الی 1395
چرم/ چوب/ نقاشی/ و ...
۱۳۸۲
فریهند
فنی حرفه ای
۱۳۸۲
فتوشاپ
سازمان فنی حرفه ای
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
عضو داوطلب
انجمن ضایعات نخاعی
۱۳۹۵ اکنون
همکار
کلینیک مددکاری اجتماعی ئه وین
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
داوطلب
هلال احمر
فعال
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
همکار اداری
درمانگاه
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
دستیار دندانپزشک
درمانگاه
۱۳۹۲ - ۱۳۹۲
همکار
پروژه اداره مرکز بزرگ اسلامی
۱۳۸۷ - ۱۳۹۳
همکار محقق
پروژه های دانشجویی
۱۳۸۴ - ۱۳۹۵
مربی
تدریس خصوصی کامپیوتر
۱۳۸۴ - ۱۳۹۵
مربی آموزشی
تدریس خصوصی هنر
۱۳۸۴ - ۱۳۸۷
همکار
موسسه فرهنگی سپیدار
مهارت ها
| ۲۱نفر
سجاد رییسیمحمود دریائی زادهعلی زحمتکششاهین رئیس زاده دهکردیهادی بیات
| ۲۱نفر
سجاد رییسیمحمود دریائی زادهعلی زحمتکششاهین رئیس زاده دهکردیهادی بیات
| ۲۱نفر
سجاد رییسیمحمود دریائی زادهعلی زحمتکششاهین رئیس زاده دهکردیهادی بیات
| ۲۱نفر
سجاد رییسیمحمود دریائی زادهعلی زحمتکششاهین رئیس زاده دهکردیهادی بیات
| ۲۰نفر
سجاد رییسیمحمود دریائی زادهعلی زحمتکششاهین رئیس زاده دهکردیهادی بیات
| ۱۹نفر
سجاد رییسیمحمود دریائی زادهعلی زحمتکششاهین رئیس زاده دهکردیهادی بیات
| ۱۹نفر
سجاد رییسیمحمود دریائی زادهعلی زحمتکششاهین رئیس زاده دهکردیهادی بیات
| ۱۸نفر
سجاد رییسیمحمود دریائی زادهعلی زحمتکششاهین رئیس زاده دهکردیهادی بیات
| ۱۸نفر
سجاد رییسیمحمود دریائی زادهعلی زحمتکششاهین رئیس زاده دهکردیهادی بیات
| ۱۸نفر
سجاد رییسیمحمود دریائی زادهعلی زحمتکششاهین رئیس زاده دهکردیهادی بیات
| ۱۲نفر
سجاد رییسیعلی زحمتکششاهین رئیس زاده دهکردیهادی بیاتمحمد شعبانی
| ۱۲نفر
سجاد رییسیعلی زحمتکششاهین رئیس زاده دهکردیهادی بیاتمحمد شعبانی
| ۱۲نفر
سجاد رییسیعلی زحمتکششاهین رئیس زاده دهکردیهادی بیاتمحمد شعبانی
| ۱۱نفر
سجاد رییسیعلی زحمتکششاهین رئیس زاده دهکردیهادی بیاتمحمد شعبانی
| ۱۰نفر
سجاد رییسیعلی زحمتکششاهین رئیس زاده دهکردیهادی بیاتعلی پژمان
| ۱۰نفر
سجاد رییسیعلی زحمتکششاهین رئیس زاده دهکردیهادی بیاتعلی پژمان
| ۱۰نفر
سجاد رییسیعلی زحمتکششاهین رئیس زاده دهکردیهادی بیاتعلی پژمان
| ۹نفر
سجاد رییسیعلی زحمتکششاهین رئیس زاده دهکردیهادی بیاتعلی پژمان
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات